Коваль Іван Дмитрович

Коваль Іван Дмитрович

 Іван Коваль – непересічний самодіяльний художник народився 9 лютого  1946 року в селі Кирнасівка Тульчинського району. Який залишив особливий слід в історії розвитку народного малярства на Вінниччині, здійснивши надзусилля в боротьбі з своїм недугом. Інвалід дитинства (хворів на поліомієліт), він не міг навчатися в школі, не міг ходити (з 19 років – навіть сидіти). Живопису навчався самотужки, як і всьому іншому (писати, читати), малював лежачи на животі. В усьому йому допомагала мама.
 Він створював жанрові картини, відображаючи український народний побут, звичаї, обряди, розваги. Окремі роботи художника зберігаються у Національному музеї народної архітектури та побуту України (м.Київ), але основний свій творчий доробок (100 картин) Іван Коваль заповів дітям – Кирнасівській загально-освітній школі, де і по сьогодні діє його картинна галерея.

                                                              * * *

Щаслива та людина, яка на зорі свого жит­тя зустріла когось розумного, доброго. Такого, хто в особистості, що тільки-но фор­мується, відчув майбутнє, повірив у неї. Хто сам є но­сієм такої енергії, таких іде­алів, що здатні освітлювати ще темне і незбагнене жит­тя, хто вміє виплекати люд­ську душу.

Івану Дмитровичу Ковалю пощастило, бо в його житті знайшлись такі добрі люди як Галина та Іван Волошенюки. Їхні щирі статті відкрили світові ще одного таланови­того подільського митця. Це були перші ластівки тієї під­тримки, яка стала дуже важ­ливою для молодого худож­ника. Завдяки збереженому листуванню між Іваном Ко­валем та Волошенюками, можна стверджувати, що вже в ті роки Іван Дмитрович був досить освіченим, розумівся в питаннях істо­рії мистецтва, знав про долю багатьох худож­ників світу з книг, які йому привозили дру­зі. А філософські праці допомогли Івану зро­зуміти взаємозв’язок усього в мистецтві, ще точніше визначити свій мистецький шлях і ту роль, яку йому було призначено відіграти в культурі свого народу.

Іван з радістю чекав кожного наступного листа від приятелів із Вінниці, ті листи під­тримували його, визначали напрям його ду­ховного розвитку Почастіша­ли гості. Приїжджали школя­рі, журналісти - це надиха­ло художника до творчос­ті. Зустрічі з такими людьми важливі і бажані для кожно­го, а для людей обдарованих вони просто необхідні. У кін­ці травня 1987 року у Кирнасівку приїздила група кінема­тографістів, щоб зняти фільм про творчість талановито­го художника-самородка. Радості Івана не було меж: «Така радість, що не можу відійти!» - читаю в одному листі.

Треба сказати, що Івану Дмитровичу щастило на до­брих людей, які допомагали Йому.       Його постійною помічницею була мати Ксенія Семенівна. Без спочинку - десятки років, не маючи надії на Іванове одужання, була його но­гами, очима. Однією долею, одним болем жили вони з сином. Саме цій звичайній сіль­ській жінці в першу чергу треба дякувати за те, що Іван Коваль відбувся в житті, як ху­дожник. Але й інші люди, хто як міг, допома­гали майстру. Дякуючи Волошенюкам, само­діяльний конструктор Олег Андрійович Остапенко створив спеці­альне металеве ліжко для Івана. Воно було зручне і легке, на яко­му Івана Дмитровича можна було возити по селу, до річки, ставка, в поле. Іван не міг на­тішитись своїм «літаю­чим килимом». Він дя­кував Олегу Остапенку за чудовий подарунок, ділився своїми вражен­нями у листі. Іван не мав звички жалітись на своє каліцтво, піклу­вався про інших біль­ше, ніж про себе. Так може чинити лише особистість із розвинутим почуттям людяності.

Розуміючи скороминучість всього живого і сущого, він прагнув чогось, що дало б без­смертя і знайшов його у творчості. Іван Ко­валь мав вроджені здібності, які не досягаються ні навчанням, ні досвідом, а які, ско­ріше, є чудом і ласкою долі. Маючи надзви­чайно рідкісне обдарування від природи, Іван поповнював свої мистецькі знання з книг. Це читання спонукало його шукати відповід­ні емоції і хвилювання у своїй душі, давало змогу зрозуміти і оцінити себе. Книги про долю Ван Гога, одного з найвидатніших ху­дожників світу, який дійшов найвищої сла­ви в мистецтві, а проте був найнещасливіший з нещасних, наводили на Івана великий сум. «Боги не люблять щастя сильних людей, щастя геніїв, - писав колись Леонід Собінов, і доля завжди така, що художник більше дає людям, ніж бере від них.»

Шлях Івана Коваля до малярства лежав че­рез заховане в характері прагнення самовдос­коналення. Замість того, щоб дати відпочити своїм кволим рукам, Іван щодня працював. «Я не ремісник, - пише Іван, - я творець і місія моя - змусити мистецтво заговорити на повну силу». Це слова митця, для якого мис­тецтво було життєвою позицією, а не тіль­ки кропіткою працею. Можна прослідкувати еволюцію художника на протязі двадцяти ро­ків. Змінюються техніки, але перевага нада­ється олійним фарбам. У композиції спосте­рігається перехід від лаконічних образів в ро­ботах «Каченя», «Гнала гуси на воду» - до складних багатофігурних композицій «На Ан­дрія», «Святить батюшка паски», «Проводи».

Спробуємо наблизитись до розуміння, в чому ж особливість його живопису. Довго можна розглядати, приміром, дійство сіль­ського весілля, хрещення в церкві чи жіночі годинки. Це фольклорне джерело дуже гар­но оброблено, надзвичайно легко і просто подано, настільки просто, що воно не лише звертає увагу глядачів, а й магічно притягує до себе. Легкість, світло, сонце - ось осно­вні відчуття від його робіт. Мабуть, саме та­кою світлою та сонячною і була душа Івана Коваля. Художник у своїх невеликих за розмірами картинах намагався охопити всю ши­роту народного життя, передати не лише ба­гатий етнографічний матеріал, але й проя­вити цінне живописно-індивідуальне бачення. Вражають його непередбачувані компо­зиційні рішення: «Подільське весілля», «На Івана Купала», «Щедрий вечір», «Різдво»,» Свято Калити». Якщо колеги по творчості до цього йшли шляхом професійного аналізу то Іван дійшов до цього інтуїтивно. Саме при­родна обдарованість, чистота ідеального і по­етичного стилю ставить митця на одне з по­чесних місць серед майстрів на­родного малярства України. Тво­ри настільки художньо виразні і змістовні, що сумнівів бути не може - перед нами справжнє високе мистецтво.

Заслужений діяч мистецтв України

 Федір ПАНЧУК
Інші Виставки